Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(FWP PKP SFIO)

Typ funduszu Fundusz stabilnego wzrostu
Początek działalności 3 października 2002 r.
Firma zarządzająca Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.
   
Dane na dzień 31 grudnia 2011 r.  
Aktywa funduszu 174,68 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa 56,69 PLN
Dotychczasowe wpłaty PKP SA 165,04 mln PLN
Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach) 1,99
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w części dłużnej portfela 100%
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu* (w porównaniu do benchmarku)
  1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 24 mies. 36 mies. od początku
roku
FWP PKP SFIO 24,68% 27,14% 28,72% 37,43% 63,04% 129,61% 37,43%
Benchmark -0,55% 0,28% --3,0% 1,08% 8,24% 23,87% -0,27%

* Wyceny dla jednostkek kategorii A, 31.12.2011 r.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu FWP PKP SFIO
w okresie 04.01.1999-31.12.2011 r. w porównaniu do zmian wartości benchmarku

 
Rentowność FWP PKP SFIO w stosunku do benchmarku bez uwzględniania wpłat do Funduszu

 

Efektywny czas trwania części dłużnej benchmarku (w latach): 1,57

Niniejszy materiał został sporządzony przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego wyłącznym akcjonariuszem od dnia 1 lutego 2006 . jest Legg Mason, Inc. Fundusze Legg Mason TFI są zarządzane przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Treść niniejszego materiału jest własnością Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i nie może być powielana i rozpowszechniana bez zgody Towarzystwa. Zawarte informacje są poufne i przeznaczone wyłącznie dla Legg Mason, Inc. oraz dla klienta lub potencjalnego klienta, któremu zostały przedstawione. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Legg Mason, Inc. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.leggmason.pl oraz w siedzibie Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa. Potencjalny klient powinien przed zainwestowaniem w fundusz przeanalizować prospekt, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyko, koszty oraz opłaty i podatki. Inwestor powinien również respektować lokalne ograniczenia związane z dystrybucją, włączając zastrzeżenie, że dystrybucja tego dokumentu nie może odbywać się na terytorium USA. Wykresy i diagramy przedstawione w tej prezentacji mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego wartość aktywów netto Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego może cechować się znaczną zmiennością.

Uczestnicy

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem utworzonym zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2002 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawą o funduszach inwestycyjnych. Uczestnikami Funduszu mogą być tylko osoby spełniające kryteria określone w tych ustawach, którym następnie przydzielone zostały jednostki uczestnictwa Funduszu.

Proces Inwestycyjny

Aktywa Funduszu są lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz w akcje. Udział akcji w aktywach Funduszu zawiera się w przedziale od 0% do 40%, zaś pozostałe środki Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w Statucie, a w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów, o wysokiej wiarygodności kredytowej. Fundusz podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące alokacji aktywów pomiędzy dłużne i udziałowe papiery wartościowe bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria: sytuację makroekonomiczną gospodarki, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz sytuację na rynku akcji.

Inwestycje w akcje
Mając na uwadze osiągnięcie celów statutowych poprzez maksymalizację osiąganej stopy zwrotu oraz minimalizację ponoszonego ryzyka, fundusz lokuje środki w akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową określoną na podstawie analizy fundamentalnej. Przedmiotem inwestycji są również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne.

Inwestycje w dłużne papiery wartościowe
Fundusz inwestuje w papiery dłużne Skarbu Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Na decyzje inwestycyjne wpływ może mieć również analiza stopnia płynności, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka zmiany stóp procentowych, oraz ryzyka rynkowego.

Benchmark

80% - indeks "Citigroup Poland Governement Bond Index 1 to 3 Year Local Terms", 20% - WIG.

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FWP PKP SFIO)

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest unikalnym na rynku funduszem, w którym po raz pierwszy w Polsce znalazła zastosowanie formuła funduszu inwestycyjnego jako sposób udziału pracowników w prywatyzacji firmy. Do Funduszu trafia 15% środków uzyskanych ze sprzedaży majątku PKP S.A., między innymi nieruchomości oraz udziałów w spółkach zależnych. Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest również niezwykłym projektem biorąc pod uwagę jego skalę – do Funduszu przystąpiło ponad 380 tys. osób. Fundusz ma charakter funduszu stabilnego wzrostu - minimum 60% aktywów jest inwestowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Jak można uzyskać informacje na temat FWP PKP SFIO?

Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta 0-22 640 09 78 (w dni powszednie w godz. 9.00-17.00)

Jak można dokonać wypłaty z FWP PKP SFIO?

Od 7 września 2007 roku w wybranych placówkach Banku Pekao S.A.
Lista placówek Banku Polska Kasa Opieki S.A.